THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

THÀNH TÍCH

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ

ẢNH

THỜI GIAN NỘI DUNG Tải
01.05    
  BTC đón tiếp  
  BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội  
  02.05    
  18:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  03.05    
  12:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  14:15 10m Súng ngắn hơi nam pdf
  18:15 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
  04.05    
  11:30 Đĩa bay Trap nam – 75 pdf
  11:30 Đĩa bay Trap nữ – 75 pdf
  13:00 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết pdf
  14:45 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết pdf
  18:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  21:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  05.05    
  11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chậm pdf
  11:30 Đĩa bay Trap nam – 50 pdf
  11:30 Đĩa bay Trap nữ – 50 pdf
  14:15 10m Súng trường hơi nam pdf
  18:15 10m Súng trường hơi nữ pdf
  18:30 Đĩa bay Trap nam – C.kết pdf
  20:15 Đĩa bay Trap nữ – C.kết pdf
  06.05    
  12:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – Nhanh pdf
  13:30 10m Súng trường hơi nam – C.kết pdf
  14:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết pdf
  14:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1/2 pdf
  07.05    
  12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2/2 pdf
  13:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết pdf
  20:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1 pdf
  08.05    
  11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ 2 – Chậm pdf
  11:30 Đĩa bay Skeet nam – 75 pdf
  11:30 Đĩa bay Skeet nữ – 75 pdf
  13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
  13:00 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
  15:20 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
  09.05    
  11:30 Đĩa bay Skeet nam – 50 pdf
  11:30 Đĩa bay Skeet nữ – 50 pdf
  12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 2 – 1/2 pdf
  12:00 25m Súng ngắn thể thao nữ 2 – Nhanh pdf
  12:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết pdf
  14:15 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết pdf
  18:30 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết pdf
  20:15 Đĩa bay Skeet nam – C.kết pdf
  10.05    
  12:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 2 – 2/2 pdf
  12:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội pdf
  12:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ 2 – 1 pdf
  13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ 2 – C.kết pdf
  14:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ 2 – 2 pdf
  20:30 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
  11.05    
  12:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ 2 pdf
  13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 2 – C.kết pdf
  14:30 50m Súng trường 3 tư thế nam 2 pdf
  18:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ 2 – C.kết pdf
  20:15 50m Súng trường 3 tư thế nam 2 – C.kết pdf
  12.05    
12:00 Bế mạc