VÔ ĐỊCH SÚNG HƠI QUỐC GIA

Quảng Ninh, 01.04 – 10.04.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

THÀNH TÍCH

ẢNH

THỜI GIAN NỘI DUNG Tải
  01.04    
  08:00 BTC đón tiếp  
  08:00 VĐV tập luyện  
  09:00 Họp Trọng tài  
  02.04    
  08:00 VĐV tập luyện  
  09:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội  
  09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị  
  15:00 Chuẩn bị trường bắn  
  16:00 Khai mạc  
  03.04    
  08:00 10m Súng ngắn hơi nam pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – trẻ pdf
  09:45 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ pdf
  14:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – trẻ – C.kết Live pdf
  15:30 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết Live pdf
  17:00 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ – C.kết Live pdf
  04.04    
  08:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – trẻ pdf
  09:45 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ pdf
  13:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – trẻ – C.kết Live pdf
  14:30 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live pdf
  15:30 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ – C.kết Live pdf
  05.04    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – trẻ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
  09:45 10m Súng trường hơi nữ – trẻ pdf
  12:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – trẻ pdf
  13:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết Live pdf
  15:00 10m Súng trường hơi nữ – trẻ – C.kết Live pdf
  16:30 Trao thưởng đợt 1  
  06.04  
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi nam pdf
  09:45 10m Súng trường hơi nam – trẻ pdf
  14:30 10m Súng trường hơi nam – C.kết Live pdf
  15:30 10m Súng trường hơi nam – trẻ – C.kết Live pdf
  13:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết Live pdf
  07.04    
  08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
  09:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  12:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ – C.kết Live pdf
  13:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  14:30 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết Live pdf
  08.04    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  11:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam pdf
  13:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  09.04    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
  08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
  10:45 10m St hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ – C.kết Live pdf
  12:00 10m St hơi di động hỗn hợp đồng đội – trẻ – C.kết Live pdf
  10.04    
  08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội pdf
  09:30  10m St hơi di động hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  11:00 Bế mạc, trao thưởng  
  11.04    
  09:00 Các đoàn ra về