VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG QUỐC GIA

Nhổn, Hà Nội. 20.11 – 30.11.2023

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH 2

-

Thời gian Nội dung Tải
20.11      
08:00 BTC đón tiếp    
08:00 VĐV tập luyện    
09:00 Họp Trọng tài    
14:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội    
16:00 Khai mạc    
21.11      
08:00 VĐV tập luyện    
09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị    
15:00 Chuẩn bị trường bắn    
22.11      
09:00 10m Súng trường hơi nam pdf
12:00 10m Súng trường hơi nam – C.kết pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết pdf
09:00 50m Súng ngắn nam pdf
23.11    
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
14:30 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết pdf
09:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
13:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết pdf
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
12:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
08:00 Đĩa bay Trap nam 1 pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ – 1 pdf
24.11      
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam   pdf
14:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết   pdf
09:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội   pdf
11:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết   pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam   pdf
08:00 Đĩa bay Trap nam   pdf
13:30 Đĩa bay Trap nam – C.kết   pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ   pdf
14:30 Đĩa bay Trap nữ – C.kết   pdf
15:00 Trao thường  
25.11      
09:00 10m Súng ngắn hơi nam   pdf
13:00 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết   pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ   pdf
09:00 50m Súng trường nằm nam   pdf
08:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội   pdf
26.11      
09:00 10m Súng ngắn hơi nữ   pdf
11:30 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết   pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam   pdf
09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam   pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ   pdf
13:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết   pdf
08:00 Đĩa bay Double Trap nam   pdf
08:00 Đĩa bay Double Trap nữ   pdf
27.11      
09:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội   pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết   pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam   pdf
12:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết   pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nam – 1   pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nữ – 1   pdf
15:00 Trao thường  
28.11      
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam   pdf
09:00 50m Súng trường nằm nữ   pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nam   pdf
15:00 Đĩa bay Skeet nam – C.kết   pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nữ   pdf
16:00 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết   pdf
29.11      
08:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội   pdf
14:00 Trao thường, Bế mạc