VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG CHÂU Á – KOR 2023

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

Đội tuyển Việt Nam tham dự

- Huy chương đội tuyển Việt Nam

Thời gian Nội dung  Tải pdf
22.10      
07:00 BTC đón tiếp    
07:00 Họp Trọng tài    
07:00 VĐV tập luyện    
23.10      
07:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội    
07:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị    
07:00 VĐV tập luyện    
15:00 Chuẩn bị trường bắn    
24.10      
07:00 10m Súng ngắn hơi nữ Live pdf
09:15 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi nam Live pdf
11:15 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết Live pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ pdf
12:45 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – C.kết pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi nam trẻ pdf
13:45 10m Súng ngắn hơi nam trẻ – C.kết pdf
25.10  
06:00 Đĩa bay Skeet nam pdf
14:00 Đĩa bay Skeet nam – C.kết pdf
06:00 Đĩa bay Skeet nữ pdf
13:00 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết pdf
07:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ Live pdf
09:15 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf
08:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội Live pdf
10:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
26.10  
07:00 10m Súng trường hơi nam trẻ Live pdf
09:15 10m Súng trường hơi nam trẻ – C.kết pdf
07:00 Đĩa bay Skeet nam trẻ pdf
14:00 Đĩa bay Skeet nam trẻ – C.kết pdf
07:00 Đĩa bay Skeet nữ trẻ pdf
13:00 Đĩa bay Skeet nữ trẻ – C.kết pdf
08:00 10m Súng trường hơi nữ trẻ pdf
10:15 10m Súng trường hơi nữ trẻ – C.kết pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi nam – 18 pdf
13:30 10m Súng ngắn hơi nam – 18 – C.kết pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 18 pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi nữ – 18 – C.kết pdf
12:00 50m Súng ngắn nam trẻ Live pdf
12:00 50m Súng ngắn nam Live pdf
27.10  
06:30 10m Súng trường hơi nam Live pdf
10:15 10m Súng trường hơi nam – C.kết Live pdf
07:00 25m Súng ngắn thể thao nữ 1 pdf
06:00 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ 1 pdf
06:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội pdf
12:15 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
06:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
15:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
08:30 10m Súng trường hơi nữ Live pdf
10:45 10m Súng trường hơi nữ – C.kết Live pdf
12:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18 pdf
14:45 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18 – C.kết pdf
12:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
15:30 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf
28.10  
07:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Live pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ pdf
07:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – trẻ 1 pdf
08:30 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ pdf
10:30 10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết Live pdf
11:00 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết Live pdf
13:15 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết Live pdf
14:30 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ – C.kết Live pdf
29.10  
06:30 Đĩa bay Trap nam 1 pdf
06:30 Đĩa bay Trap nữ 1 pdf
07:00 10m Súng trường hơi nam – 18 pdf
07:00 10m Súng trường hơi nữ – 18 pdf
07:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1 pdf
07:00 50m Súng trường nằm nam trẻ pdf
07:00 50m Súng trường nằm nữ trẻ pdf
08:45 50m Súng trường nằm nam pdf
07:00 50m Súng trường nằm nữ pdf
09:15 10m Súng trường hơi nữ – 18 – C.kết pdf
10:45 10m Súng trường hơi nam – 18 – C.kết pdf
11:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ pdf
13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ – C.kết pdf
30.10  
06:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
06:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ pdf
06:00 Đĩa bay Trap nam pdf
06:00 Đĩa bay Trap nữ pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam pdf
07:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ pdf
08:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ – C.kết pdf
11:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết pdf
13:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18 pdf
13:00 Đĩa bay Trap nữ – C.kết pdf
14:00 Đĩa bay Trap nam – C.kết pdf
14:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18 – C.kết pdf
31.10  
06:00 Đĩa bay Trap nam trẻ pdf
06:00 Đĩa bay Trap nữ trẻ pdf
06:15 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
07:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf
07:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ pdf
08:30 50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ – C.kết pdf
13:00 Đĩa bay Trap nữ trẻ – C.kết pdf
14:00 Đĩa bay Trap nam trẻ – C.kết pdf
01.11  
06:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội pdf
06:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
07:00 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf
07:00 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
09:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết pdf
12:30 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – C.kết pdf
14:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết pdf