ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á – 2022 (2023)

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

HÌNH ẢNH

- Danh sách đoàn Bắn súng Việt Nam tham dự

Thời gian Nội dung   Tải
24.09
07:30 10m Súng trường hơi nữ  DS  pdf
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1  DS  pdf
10:45 10m Súng trường hơi nữ – C.kết  pdf
25.09  
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  DS  pdf
08:00 10m Súng trường hơi nam  DS  pdf
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2  DS  pdf
10:30 10m Súng trường hơi nam – C.kết  pdf
13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  pdf
26.09
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  DS  pdf
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  DS  pdf
08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – 1  DS  pdf
09:45 Đồng 1 – 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
10:10 Đồng 2 – 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
10:35 Vàng – 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
27.09  
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  DS  pdf
08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – 2  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nam  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Skeet nữ  DS  pdf
11:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết  pdf
13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết  pdf
13:30 Đĩa bay Skeet nữ – C.kết  pdf
14:30 Đĩa bay Skeet nam – C.kết  pdf
28.09  
08:00 10m Súng ngắn hơi nam  DS  pdf
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội  DS  pdf
10:30 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết  pdf
12:00 Đồng 1 – Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.Kết  pdf
12:30 Đồng 2 – Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.Kết  pdf
14:00 Vàng – Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội – C.Kết  pdf
29.09  
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  DS  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ  DS  pdf
10:30 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết  pdf
13:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết  pdf
30.09  
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Trap nam 1  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ -1  DS  pdf
09:45 Đồng 1 – 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
10:10 Đồng 2 – 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
10:35 Vàng – 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
01.10  
08:00 Đĩa bay Trap nam – 2  DS  pdf
08:00 Đĩa bay Trap nữ – 2  DS  pdf
14:00 Đĩa bay Trap nữ – C.kết  pdf
15:00 Đĩa bay Trap nam – C.kết  pdf