VÔ ĐỊCH TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA – 2023

 THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

Thời gian Nội dung    
05.09
08:00 – 16:00 BTC đón tiếp
08:00 – 16:00 Họp Trọng tài
09:00 – 11:00 VĐV tập luyện
06.09
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 11:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 16:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
15:00 Chuẩn bị trường bắn
07.09
09:00 10m Súng trường hơi nam  DS  pdf
09:00 50m Súng ngắn nam  DS  pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  DS  pdf
10m Súng trường hơi nam – C.kết  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết  pdf
08.09  
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  DS  pdf
09:00 10m Súng trường hơi nữ  DS  pdf
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  DS  pdf
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
10m Súng trường hơi nữ – C.kết  pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  pdf
09.09  
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  DS  pdf
09:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  DS  pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam  DS  pdf
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
10.09  
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  DS  pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi nam  DS  pdf
09:00 50m Súng trường nằm nam  DS  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – C.kết    pdf
15:00 Khai mạc    
11.09      
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  DS  pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  DS  pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi nữ  DS  pdf
09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam  DS  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết    pdf
12.09  
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  DS  pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  DS  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết    pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf
13.09      
08:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  DS  pdf
08:30 50m Súng trường nằm nữ  DS  pdf
11:00 Bế mạc, trao thưởng