VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG CÁC ĐỘI MẠNH QUỐC GIA – 2023
TP Hồ Chí Minh, 01.08 – 10.08.2023

————————————————————————————–

PHOTO

 Cảm ơn bạn đã gửi ảnh đến Admin tại đây

CÁC THÔNG TIN GIẢI ĐẤU (Hoặc xem ở bên phải)

Thời gian Nội dung  Tải  về
01.08
08:00 – 16:00 BTC đón tiếp
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
10:30 – 11:00 Họp Trọng tài
15:00 Trọng tài chuẩn bị bia thi đấu
02.08
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 11:00 BTC họp với Trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 16:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
15:00 Chuẩn bị trường bắn (Không tập chiều)
16:00 Khai mạc
03.08
08:00 10m Súng trường hơi nam  pdf 
10m Súng trường hơi nam – C.kêt  pdf
10m Súng trường hơi nam – Đ.đội  pdf 
09:00 50m Súng ngắn nam  pdf 
50m Súng ngắn nam  - Đ.đội  pdf 
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Đ.đội  pdf
04.08
08:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – Đ.đội  pdf
08:00 10m Súng trường hơi nữ  pdf
13:30 10m Súng trường hơi nữ – C.kết  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Đ.đội  pdf
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đ.đội  pdf
05.08
08:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam  pdf
17:00 10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
10m St hơi di động tiêu chuẩn nam – Đ.đội  pdf
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – HC Live  pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
25m Súng ngắn thể thao nam – Đ.đội  pdf
06.08
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf
10m S.trường hơi di động hỗn hợp nỮ – Đ.đội  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nam Live  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – C.kết Live  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội  pdf
09:00 50m Súng trường nằm nam  pdf
50m Súng trường nằm nam – Đ.đội  pdf
07.08
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – Đ.đội  pdf
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live  pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Đ.đội  pdf
 
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đ.đội  pdf
09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
25m Súng ngắn ổ quay nam – Đ.đội  pdf
08.08
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
10m Sn hơi hỗn hợp đồng đội – Tranh HC Live  pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội  pdf
09.08
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội  pdf
09:00 50m Súng trường nằm nữ  pdf
50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội  pdf
12:00 Trao cờ toàn đoàn tại trường bắn 50m