INDONESIA, 03.03 – 10.03.2023

Đội tuyển Việt Nam tham dự

 

——————————————————————————————–

04.03  10m Súng trường hơi nữ, 1.869,3 - HC bạc

Phí Thanh Thảo, QUD, 625,7, C.kết - HC đồng

- Lê Thị Mộng Tuyền, TP HCM, 627,5

- Trần Hoàng Gia Bảo, TP HCM, 616,1

06.03 10m Súng ngắn hơi nam, 1.718 - HC bạc

- Lại Công Minh, TP HCM, 580, C.kết

- Phạm Quang Huy, HAP, 569, C.kết – HC đồng

- Phan Công Minh, TP HCM, 569C.kết

07.03 10m Súng ngắn hơi nữ

- Nguyễn Thuỳ Trang, CAN, 571, C.kết – HC vàng

- Trịnh Thu Vinh, CAN, 571, C.kết

08.03 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội

Đội A, 576, HC bạc

- Trịnh Thu Vinh, CAN, 289

- Phạm Quang Huy, HAP, 287

Đội B, 575

- Nguyễn Thuỳ Trang, CAN, 288

- Lại Công Minh, TP HCM, 287

 

     LỊCH ĐẤU  
       
 Ngày  Giờ  Nội dung  pdf
 
 03.03  13:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 15:00  10m Súng trường hơi nam – C.kết  pdf
 15:30  10m Súng trường hơi nam – Tranh vàng  pdf
 
 13:00  10m Súng trường hơi nam – Trẻ  pdf
 
 04.03  09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 13:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf
 13:30  10m Súng trường hơi nữ - Tranh vàng  pdf
 10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  pdf
 
 09:00  10m Súng trường hơi nữ - Trẻ  pdf
 
 05.03  09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10:30  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Đồng 2  pdf
 11:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Đồng 1  pdf
 11:30  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Vàng  pdf
 
 06.03  09:00  10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nan  pdf
 11:15  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 11:45  10m Súng ngắn hơi nam – Tranh vàng  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nan – Trẻ  pdf
 
 07.03  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 10:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - B.kết  pdf
 11:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - HC  pdf
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 10:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - B.kết  pdf
 11:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - HC  pdf
 
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 11:15  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf
 11:45  10m Súng ngắn hơi nữ - Tranh vàng  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Trẻ  pdf
 
 08:00  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Đồng 1  pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Đồng 2  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Vàng  pdf
 
 10.03  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
 
 09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf