HẢI PHÒNG
12.03 – 21.03.2023

——————————————————————————————–

 

CÁC THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

PHOTO

Thời gian Nội dung
12.03
08:00 – 16:00 BTC đón tiếp
09:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 16:00 Họp Trọng tài
13.03
08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 11:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 16:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
15:00 Chuẩn bị trường bắn
14.03
08:00 10m Súng trường hơi nam – trẻ  pdf  1.1
14:30 10m Súng trường hơi nam – trẻ C.kết Live  pdf
11:30 10m Súng trường hơi nữ – trẻ  pdf  2.1
16:00 10m Súng trường hơi nữ – trẻ C.kết Live  pdf
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – trẻ  pdf  2.3
13:00 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – trẻ Đồng Live  pdf
14:00 10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ – trẻ Vàng Live  pdf
16:00 Khai mạc  pdf
15.03
08:00 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ  pdf  1.2
20:00 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ Chung kết Live  pdf
 
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ  pdf  2.2
21:00 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ Chung kết Live  pdf
 
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam – trẻ  pdf  1.3
13:00 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – trẻ Đồng Live  pdf
13:40 10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – trẻ Vàng Live  pdf
16.03
08:00 10m Súng trường hơi nam  pdf  1.6
18:00 10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
 
08:00 10m Súng trường hơi nữ  pdf  2.6
19:00 10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – trẻ  pdf  2.4
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – trẻ  pdf  1.4
17.03
08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ  pdf  H.15
12:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ Đồng 1 Live  pdf
12:30 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ Đồng 2 Live  pdf
13:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ Vàng Live  pdf
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf  2.9
13:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ Đồng Live  pdf
14:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ Vàng Live  pdf
 
11:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf  H.17
14:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Đồng 1 Live  pdf
14:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Đồng 2 Live  pdf
15:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Vàng Live  pdf
18.03
08:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf  1.7
18:00 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  1.7
 
08:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  2.7
19:00 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf
08:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  pdf  1.8
13:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam Đồng Live  pdf
14:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam Vàng Live  pdf
19.03
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ  pdf  H.16
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf  2.9
20.03
08:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf  H.18
08:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf  1.9
15:00 Bế mạc, trao thưởng

——————————————————————————————–