DAEGU, KOR

09.11 – 19.11.2022

—————————————

10m Súng ngắn hơi đồng đội – HC đồng

- Phan Công Minh – TP HCM – 285

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM - 282

- Lại Công Minh – TP HCM - 294

10m Súng ngắn hơi nam

- Phan Công Minh – TP HCM – 573

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM - 569

- Lại Công Minh – TP HCM - 580

10m Súng trường hơi nữ

- Nguyễn Hà Tuấn Ngọc – TP HCM - 621,8

10m Súng trường hơi nữ -  Trẻ

- Lê Thị Mộng Tuyền – TP CM - 631,2

10m Súng trường hơi nữ – Thanh niên

- Trần Hoàng Gia Bảo – TP CM - 623,5