BANGKOK, THAILAND

01.12 – 12.12.2022

THÀNH VIÊN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ

Lịch chi tiết

Tổng hợp thành tích

HUY CHƯƠNG

Tổng hợp HC theo đơn vị

Tổng hợp theo HC

Tổng hợp HC theo quốc gia

Nhật ký

PHOTO

——————————————————————————————–

01.12  08:00 BTC đón tiếp
 09:00 VĐV tập luyện
 10:00 Họp Trọng tài
02.12  11:00 VĐV tập luyện
 15:00 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
 09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị
03.12  09:00 10m Súng trường hơi nam pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf
10m Súng trường hơi nam – Đồng đội pdf
 12:30 10m Súng trường hơi nam – trẻ pdf
10m Súng trường hơi nam – trẻ – Chung kết pdf
10m Súng trường hơi nam – trrẻ – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng ngắn nam pdf
 11:00 50m Súng ngắn nam – trẻ pdf
50m Súng ngắn nam – trẻ - Đồng đội pdf
04.12  09:00 10m Súng ngắn hơi nam pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội pdf
 09:00 10m Súng ngắn hơi nam – trẻ pdf
10m Súng ngắn hơi nam – trẻ – Chung kết pdf
10m Súng ngắn hơi nam – trẻ – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường nằm nam pdf
50m Súng trường nằm nam – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường nằm nam – trẻ pdf
50m Súng trường nằm nam – trẻ – Đồng đội pdf
05.12  09:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf
10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội pdf
 09:00 10m Súng trường hơi nữ – trẻ pdf
10m Súng trường hơi nữ – trẻ – Chung kết pdf
10m Súng trường hơi nữ – trẻ – Đồng đội pdf
 09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam DS
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội pdf
 14:00 25m súng ngắn bắn nhanh nam – Trẻ pdf
25m súng ngắn bắn nhanh nam – Trẻ - Chung kết pdf
25m súng ngắn bắn nhanh nam – Trẻ - Đồng đội pdf
06.12  09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam DS
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – trẻ pfd
50m Súng trường 3 tư thế nam – trẻ – Chung kết pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – trẻ – Đồng đội pdf
 09:00 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội pdf
 09:00 10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ – Chung kết pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ – Đồng đội pdf
07.12  09:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – HC Live  pdf
 09:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ – HC Live pdf
 13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – HC pdf
 13:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – trẻ – HC pdf
08.12  09:00 50m Súng trường nằm nữ pdf
50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường nằm nữ – trẻ pdf
50m Súng trường nằm nữ – trẻ – Đồng đội pdf
09.12  09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội pdf
 09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ- trẻ pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ- trẻ – Chung kết pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ- trẻ – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội pdf
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – trẻ pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – trẻ – Chung kết pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – trẻ – Đồng đội pdf
10.12  09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội pdf
 09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – trẻ pdf
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – trẻ - Đồng đội pdf
11.12  09:00 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf
25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội pdf
 09:00 25m Súng ngắn thể thao nam – trẻ pdf
25m Súng ngắn thể thao nam – trẻ – Đồng đội pdf
ĐĨA BAY
Chưa tổng hợp Huy chương
13.12  09:00 Đĩa bay Trap nam - 50 pdf
Đĩa bay Trap nam – Đồng đội pdf
Đĩa bay Trap nữ - 50 pdf
Đĩa bay Skeet nam - 50 pdf
Đĩa bay Skeet nữ - 50 pdf
14.12  09:00 Đĩa bay Trap nam - 50 pdf
Đĩa bay Trap nam – Đồng đội pdf
Đĩa bay Trap nữ - 50 pdf
Đĩa bay Skeet nam - 50 pdf
Đĩa bay Skeet nữ - 50 pdf
15.12  09:00 Đĩa bay Trap nam - Chung kết pdf
Đĩa bay Trap nam – Đồng đội pdf
Đĩa bay Trap nữ - Chung kết dpf
Đĩa bay Skeet nam - Chung kết pdf
Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết dpf