TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA – Hà Nội
21.11 – 30.11.2022

——————————————————————————————–

HUY CHƯƠNG

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

 Ngày  Giờ  Nội dung  
 21.11  08:00  BTC đón tiếp
 08:00 – 16:00  VĐV tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 22.11  08:00  BTC đón tiếp
 08:00  VĐV tập luyện
 09:00  Họp kỹ thuật (BTC – Trưởng đoàn)
 23.11  09:00  50m Súng ngắn nam *  pdf
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ *  pdf
 13:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ *  pdf
 11:30  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội  pdf
 24.11  09:00  10m S.trường hơi di động T.chuẩn nữ *  pdf
 12:30  10m S.trường hơi di động T.chuẩn nữ – C.kết  pdf
 10m S.trường hơi di động T.chuẩn – Đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam *  pdf
 13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 11:30  10m Súng trường hơi nam – C.kết  pdf
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam *  pdf
 14:00  Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf
 Đĩa bay Trap nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ *  pdf
 14:00  Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội  pdf
 25.11  09:00  10m S.trường hơi di động T.chuẩn nam *  pdf
 14:00  10m S.trường hơi di động T.chuẩn nam – C.kết  pdf
 10m S.trường hơi di động T.chuẩn nam – Đồng đội  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – L1  pdf
 10:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – L2  pdf
 13:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Vàng  pdf
 12:30  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Đồng  pdf
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam *  pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  pdf
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – HC  pdf
 16:00  Trao thưởng
 26.11  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ *  pdf
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 13:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết Live  pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ *  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội  pdf
 27.11  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam – Đ.đội  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 15:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội  pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 13:30  50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam (75) Tiếp tục hôm sau  DS
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  (75) Tiếp tục hôm sau  DS
 28.11  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – L1  pdf
 09:45  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – L2  pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – HC  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Vàng Live  pdf
 09:00  50m Súng trường bắn nằm nữ  pdf
 50m Súng trường bắn nằm nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Đồng đội  pdf
 29.11  09:00  50m Súng trường bắn nằm nam  pdf
 50m Súng trường bắn nằm nam – Đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Sheet hỗn hợp đồng đội  pdf
 13:00  Đĩa bay Sheet hỗn hợp đồng đội – Chung kết  pdf
 15:00  Trao thưởng, Bế mạc
 30.11  Các đoàn ra về