TỔNG HỢP THÀNH TÍCH

NHẬT KÝ GIẢI

NHẬT KÝ GIẢI – VIE

KỶ LỤC SEA GAMES MỚI 15

KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI 01

HUY CHƯƠNG
——————————————————————————

NGÀY GIỜ   NỘI DUNG  
14.05 Đón tiếp
15.05 09:00 – 15:00 Kiểm tra thiết bị
16.05 09:00 – 10:15 AR60W 10m Súng trường hơi nữ  pdf
09:00 – 10:15 AR60W T 10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  pdf
11:30 AR60W F 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
09:00 – 12:00 RPF 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
09:00 – 12:00 RPF T 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội  pdf
  13:30 RPF F 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
17.05 09:00 – 10:15 AR60 10m Súng trường hơi nam  pdf
11:30 AR60 F 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
09:00 – 10:30 FP 50m Súng ngắn nam  pdf
18.05 09:00 – 09:30 ARMIX Q1 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 1  pdf
09:50 – 10:10 ARMIX Q2 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 2  pdf
12:15 Medal 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – HC  pdf
09:00 – 12:00 SPW 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
13:00 SPW F 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
09:00 – 14:00 TR125W Đĩa bay Trap nữ 1 (75)  pdf
19.05 09:00 – 10:15 AP60 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
09:00 – 10:15 AP60 T 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội  pdf
11:30 AP60 F 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
09:00 – 10:15 TR125W Đĩa bay Trap nữ 2 (50)  pdf
16:00 TR125W F Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf
20.05 09:00 – 10:15 AP60W 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
09:00 – 10:15 AP60W T 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  pdf
11:30 AP60W F 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
09:00 – 11:45 R3X40 50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
13:00 R3X40 F 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết  pdf
21.05 09:00 – 11:45 FR3X40 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
13:00 FR3X40 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
09:00 – 09:30 APMIX Q1 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 1  pdf
09:50 – 10:10 APMIX Q2 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 2  pdf
11:30 Medal 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – HC  pdf
09:00 – 12:00 10MRTW 10m Súng trường hơi di động nữ  pdf
09:00 – 12:00 10MRTW T 10m Súng trường hơi di động nữ – đồng đội  pdf
09:00 – 14:00 TR125 Đĩa bay Trap nam 1 (75)  pdf
22.05 09:00 – 14:00 10MRT 10m Súng trường hơi di động nam  pdf
09:00 – 14:00 10MRT T 10m Súng trường hơi di động nam – Đồng đội  pdf
09:00 – 14:00 TR125 Đĩa bay Trap nam 2 (50)  pdf
15:00 TR125 F Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf
09:00 – 12:00 STP 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf