THÔNG TIN LIÊN QUAN

HUY CHƯƠNG

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 12.04  08:00  Đón tiếp
 T2  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 13.04  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T3  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 14.04  08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T4  10m Súng trường hơi nam – Đồng đội  pdf
 14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 08:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 50m Súng ngắn nam - Đồng đội  pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội  ko
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 15.04  08:00  10m Strường di động tiêu chuẩn nữ  DS
 T5  10m Strường di động tiêu chuẩn nữ – Đđội  DS
 10m Strường di động tiêu chuẩn nữ – Ckết
 08:00  10m Súng trường hơi nữ  DS
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội  DS
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  DS
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đđội  DS
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Ckết
 16.04  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  DS
 T6  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Đđội  DS
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Ckết
 08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  DS
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – Ckết
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam  DS
 25m Sún g ngắn thể thao nam - Đồng đội  DS
 16:00   Khai mạc, Trao thưởng
 17.04  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  DS
 T7  10m S.trường di động hỗn hợp nữ - Đồng đội  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam  DS
 10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội  DS
 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết
 08:00  50m Súng trường nằm nam  DS
   50m Súng trường nằm nam - Đồng đội  DS
 18.04  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  DS
 CN  10m S.trường di động hỗn hợp nam - Đđội  DS
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  DS
   50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội  DS
 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  DS
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  DS
 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết 
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  DS
 25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội  DS
 19.04  08:00  50m Strường 3 tư thế nam  DS
 T2  50m S.trường 3 tư thế nam - Đồng đội  DS
 50m S.trường 3 tư thế nam - Chung kết
 08:00  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  DS
 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Ckết
 20.04  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  DS
 T3  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đđội  DS
 08:00  50m Súng trường nằm nữ  DS
 50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội  DS
 11:30  Bế mạc, Trao thưởng