HUY CHƯƠNG  MEDAL
   Nhật ký giải  
 Tổng hợp thành tích giải

—————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
           
 22.09  08:00  Đón tiếp
 T3  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 23.09  08:00  Tập luyện
 T4  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 24.09  08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 T5  14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết      pdf
 08:00  50m Súng ngắn nam      pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ      pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết      pdf
 25.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ      pdf
 T6  13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – C.kết
 08:00  10m Súng trường hơi nữ      pdf
 14:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết      pdf
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam      pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết      pdf
 26.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam      pdf
 T7  13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết      pdf
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam      pdf
 27.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ      pdf
 CN  08:00  10m Súng ngắn hơi nam      pdf
 14:39  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết      pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam      pdf
 28.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam      pdf
 T2  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ      pdf
 12:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết      pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ      pdf
 14:30  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết      pdf
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam      pdf
 29.09  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam      pdf
 T3  13:00  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết      pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
 12:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết      pdf
 30.09  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam      pdf
 T4  08:00  50m Súng trường nằm nữ      pdf
 10:30  Bế mạc – Trao thưởng

——————————————————————————————