ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30

10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
08:00, 05.12.2019

Vòng loại 1

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỘI
1 TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan INA 104.4 105.6 104.1 314.1
GUSTAFIAN Fathur INA 105.2 104.8 104.0 314.0 628,1
2 TORTUNGPANICH Napis THA 104.0 105.7 105.1 314.8
MORAKOT Tararat THA 103.2 101.8 101.5 306.5 621,1
3 MOHAMED TAIBI Nur Suryani MAS 103.5 104.6 102.5 310.6
NASIR KHAN Muhammad MAS 103.0 103.7 103.0 309.7 620,3
4 TAN Adele Qian Xiu SGP 104.0 104.3 104.3 312.6
CHAN Emmanuel En Yue SGP 101.8 101.6 103.5 306.9 619,5
5 NGUYEN Duy Hoang VIE 102.8 104.3 103.1 310.2
DO Thuy Hien VIE 101.6 103.9 101.9 307.4 617,6
6 SAN Kaung Myat MYA 102.3 103.6 103.9 309.8
OO Aye Myat Yadanar MYA 101.3 101.6 100.3 303.2 613,0
7 ACUÑA Amparo Teresa PHI 100.8 103.8 102.6 307.2
VALDEZ Jayson PHI 101.7 103.0 99.6 304.3 611,5

Vòng loại 2

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỘI
1 GUSTAFIAN Fathur INA 105.1 104.2 209.3
TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan INA 104.9 104.1 209.0 418,3
2 TORTUNGPANICH Napis THA 103.7 103.8 207.5
MORAKOT Tararat THA 102.7 103.6 206.3 413,8
3 TAN Adele Qian Xiu SGP 103.5 105.3 208.8
CHAN Emmanuel En Yue SGP 103.6 99.4 203.0 411,8
4 MOHAMED TAIBI Nur Suryani MAS 102.7 103.5 206.2
NASIR KHAN Muhammad MAS 103.0 101.7 204.7 410,9
5 DO Thuy Hien VIE 103.2 103.1 206.3
NGUYEN Duy Hoang VIE 100.2 103.3 203.5 409,8
6 VALDEZ Jayson PHI 102.6 103.0 205.6
ACUÑA Amparo Teresa PHI 101.2 100.3 201.5 407,1
7 SAN Kaung Myat MYA 100.9 104.6 205.5
OO Aye Myat Yadanar MYA 99.8 100.0 199.8 405,3