ĐẠI HỘI THỂ THAO THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 30

10m Súng trường hơi nữ – Chung kết 
10:30 – 03.12.2019

XH VẬN ĐỘNG VIÊN QG THÀNH TÍCH CỘNG G.CHÚ
1 TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan INA 52.4 51.8 21.3 21.0 20.9 20.3 21.2 20.8 20.2 249.9 Vàng
2 HO Xiu Yi SGP 51.7 52.1 21.6 20.8 20.9 20.8 20.1 20.6 19.6 248.2 Bạc
3 TAN Adele Qian Xiu SGP 52.4 50.9 21.0 20.3 20.9 20.7 20.6 20.5 227.3 Đồng
4 DARYANTI Monica INA 51.6 51.0 21.1 20.7 20.5 20.3 20.5 205.7
5 MORAKOT Tararat THA 51.7 51.5 19.5 19.8 20.5 21.0 184.0
6 NGUYEN Huyen Trang VIE 50.7 51.1 20.6 20.0 20.3 162.7
7 DO Thuy Hien VIE 48.9 52.5 20.1 20.6 142.1
8 MOHAMED TAIBI Nur Suryani MAS 49.8 51.0 20.1 120.9