DANH SÁCH TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
CHUNG KẾT
____________________Giờ Việt Nam
Thứ 6 13/1/2012 12:30 Súng trường hơi nam _ Đồng đội 15:45
12:30 Súng ngắn bắn chậm nam Đồng đội 16:00
Thứ 7 14/1/2012 12:30 Súng trường hơi nữ Đồng đội 15:15
12:30 Double Trap nam Đồng đội 19:00
Chủ nhật 15/1/2012 12:30 Súng ngắn hơi nam _____ Đồng đội 19:00
12:30 Súng trường nằm nam
_____________
Thứ 2 16/1/2012 12:30 Súng trường nằm nam Đồng đội 15:15
12:30 Súng trường nằm nữ Đồng đội
12:30 Súng ngắn hơi nữ Đồng đội 15:15
12:30 Skeet nữ Đồng đội 19:00
Thứ 3 17/1/2012 12:30 Skeet nam Đồng đội 18:30
Thứ 4 18/1/2012 12:30 Súng ngắn bắn nhanh
Đồng đội 16:00
12:30 Súng trường 3×20 nữ Đồng đội 16:15
Thứ 5 19/1/2012 12:30 Di động tiêu chuẩn nam
Đồng đội
12:30 Di động tiêu chuẩn nữ
Đồng đội
14:45 Súng ngắn thể thao nữ Đồng đội 18:00
Thứ 6 20/1/2012 12:30 Trap nữ Đồng đội 19:00
12:30 Súng ngắn tiêu chuẩn nam Đồng đội
Thứ 7 21/1/2012 12:30 Súng trường 3×40 Đồng đội 17:20
12:30 Súng ngắn Ổ quay Đồng đội
13:00 Di động hỗn hợp nam Đồng đội
13:00 Di động hỗn hợp nữ Đồng đội
12:30 Trap nam Đồng đội 18:30
http://www.issf-sports.org/xmlresultpage.aspx?cshipid=1184&resultkey=C10000_I_1601120830.1.FR60PR.0