HẢI PHÒNG, 20.07 – 30.07.2020

 Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ - Lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Danh sách thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục TTN mới – 22  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL.TTN    
       mới  ↓  
 T2.20.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 T3.21.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 09:00  Họp Trưởng đoàn
 Từ
 T4.22.07  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – tuổi 16 HNO, QNA  pdf  DS
 đến  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – tuổi 18 QDO  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – tuổi 16 QDO, QDO  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – tuổi 18 HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nam – tuổi 16 HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi nam – tuổi 18  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – tuổi 16 HPH, HPH  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – tuổi 18 QDO  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 16  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 18 HCM, HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 16    pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 18 HCM, HCM  pdf  DS
08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – tuổi 16 THO, QNA  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – tuổi 18 QDO  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – tuổi 16 QDO  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – tuổi 18 HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – tuổi 16  HPH  pdf  DS
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – tuổi 18  HNO  pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ – tuổi 16  HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ – tuổi 18    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 16    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 18    pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – tuổi 16 HCM  pdf  DS
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – tuổi 18 QNI  pdf  DS
 đến
 T5.30.07

 

 

ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG

DU LỊCH HẢI PHÒNG


- Mẫu đăng ký thi đấu