Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Mẫu Đăng ký thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 08  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

—————————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG.mới  
 
 T4  01.05  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 T7  04.05  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị
 09:00  Họp BTC với lãnh đội, trưởng đoàn
 CN  05.05  08:00  10m Súng trường di động nữ / Chung kết    pdf
 10m Súng trường di động nữ - Đồng đội     pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết HN  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội     pdf
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam / Chung kết    pdf
 10:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 50m Súng trường nằm nam - Đồng đội     pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
 T2  06.05  08:00  10m Súng trường di động nam    pdf
 10m Súng trường di động nam – Đồng đội    pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội QĐ. HN  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ / Chung kết    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
 11:30  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf
 14:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội    pdf
 17:00  Khai mạc, trao thưởng đợt 1
 T3  07.05  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đ.đội    pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf
 T4  08.05  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đ.đội    pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội    pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội     pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết    pdf
 14:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 T5  09.05  08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Đồng đội    pdf
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội HCM  pdf
 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết     pdf
 14:00  Trao thưởng, Bế mạc

—————————————————————————————————