ACAPULCO, MEX. 15.03 – 26.03.2019

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL mới
T6 15.03 Đón tiếp
T7 16.03 Kiểm tra trường bắn
Tập luyện
Họp
Khai mạc
CN 17.03 Đĩa bay Trap nữ – 1
T2 18.03 Đĩa bay Trap nữ – 2
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết 
Đĩa bay Trap nam – 1
T3 19.03 Đĩa bay Trap nam – 2
Đĩa bay Trap nam – Chung kết 
T4 20.03 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết 
T5 21.03 Tập luyện
T6 22.03 Tập luyện
T7 23.03 Đĩa bay Skeet nữ – 1
CN 24.03 Đĩa bay Skeet nữ – 2
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết 
Đĩa bay Skeet nam – 1
T2 25.03 Đĩa bay Skeet nam – 2
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết