10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
15:00, 16.10.2018
Kỷ lục: 242.8 điểm – Trần Chấu Tùng – Hà Nội – Cúp QG 2018
XH HỌ VÀ TÊN Đ.Vị   10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG  

……..

 

F Trần Quốc Cường Hải Dương 49.3 19.4 20.5 18.6 19.8 20.1 20.6 18.7 236.4 Vàng
10.0 9.8 10.3 9.3 9.8 10.0 10.2 9.8
9.4 9.6 10.2 9.3 10.0 10.1 10.4 8.9
10.6
9.3
10.0
E Nguyễn Đình Thành CAND 49.4 19.1 21.1 19.3 18.7 20.1 19.8 20.6 235.1 Bạc
9.3 9.9 10.6 9.4 8.4 10.4 9.3 10.8
10.4 9.2 10.5 9.9 10.3 9.7 10.5 9.8
10.0
10.6
9.1
D Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 47.9 18.5 20.7 21.1 19.3 19.1 18.8 213.9 Đồng
9.2 8.8 10.0 10.5 9.4 9.9 9.6
10.5 9.7 10.7 10.6 9.9 9.2 9.2
10.0
9.1
9.1
A Tiêu Công Đạt Hải Dương 48.4 18.2 18.5 20.5 19.0 19.4 190.9
10.5 9.9 9.6 10.5 10.0 9.6
9.5 8.3 8.9 10.0 9.0 9.8
9.7
8.9
9.8
C Phạm Quang Huy Hải Phòng 47.3 18.6 20.1 20.1 18.4 171.3
9.7 8.6 9.8 10.9 9.0
7.2 10.0 10.3 9.2 9.4
10.2
10.3
9.9
H Ngô Quốc Hưng Quân đội 47.3 18.3 20.3 19.9 151.9
9.6 8.8 10.2 9.8
10.4 9.5 10.1 10.1
9.2
9.6
8.5
G Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh 47.6 20.2 18.9 130.4
10.3 9.8 8.9
8.9 10.4 10.0
9.8
9.4
9.2
B Hồ Thanh Hải Quân đội