CHUNG KẾT – 50m Súng trường 3×20 nữ
13:00, 16.10.2018
KỶ LỤC QG 445.3 điểm – Nguyễn Huyền Trang – Quân đội – Cúp QG 2018
  VẬN ĐỘNG VIÊN ĐP QUỲ   NẰM     ĐỨNG           CỘNG  
1 Nguyễn Thị Phương Quân đội 50.0 49.8 47.6 50.1 49.4 50.0 50.0 48.7 443.8 Vàng
10.0 9.9 10.4 9.7 9.7 10.0 10.9 9.6 10.0 10.7 9.5 8.5 9.5
10.4 9.6 8.5 9.7 9.7 10.4 10.0 10.0
9.9 10.4 10.0 10.0 10.3 10.7 9.9 9.3
10.4 10.4 9.9 10.7 10.4 8.4 10.5 9.9
9.3 9.5 8.8 10.0 9.3 10.5 8.7 9.9
2 Nguyễn Thu Trang CAND 49.4 48.4 47.8 51.5 52.2 50.4 47.3 47.2 440.0 Bạc
10.0 10.0 9.9 10.7 10.9 10.1 8.0 8.0 8.9 10.2 9.2 8.7 8.8
10.5 8.3 10.2 10.0 10.8 10.3 9.5 10.7
10.0 10.2 8.9 9.3 10.4 10.6 10.1 9.6
10.6 10.5 9.8 10.7 10.0 9.5 9.7 9.7
8.3 9.4 9.0 10.8 10.1 9.9 10.0 9.2
2 Nguyễn Huyền Trang Quân đội 46.7 47.1 49.5 51.1 48.2 50.1 50.5 49.8 430.6 Đồng
10.2 9.4 8.9 10.4 9.2 10.0 10.3 9.6 9.0 9.8 9.6 9.2
8.6 10.0 9.5 10.4 10.1 10.4 10.0 10.4
8.9 8.4 10.8 9.6 9.1 10.4 10.6 8.8
10.4 8.8 10.0 10.4 9.9 10.1 9.4 10.8
8.6 10.5 10.3 10.3 9.9 9.2 10.2 10.2
3 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 44.8 47.1 50.4 49.3 50.0 49.8 49.3 48.0 418.0
9.6 10.6 10.2 10.4 10.8 10.3 10.6 9.7 10.0 9.4 9.9
7.5 10.1 9.9 8.6 9.7 9.9 9.4 9.5
9.3 7.8 9.4 10.3 10.4 9.9 9.4 10.6
8.7 8.9 10.5 10.1 9.3 9.4 10.6 9.6
9.7 9.7 10.4 9.9 9.8 10.3 9.3 8.6
3 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 51.2 44.5 48.8 49.5 50.7 49.7 43.1 50.6 405.9
9.5 8.0 10.4 10.6 10.4 9.5 8.5 10.1 9.4 8.4
10.5 8.3 10.6 9.5 10.7 10.8 7.8 10.6
10.4 9.2 9.4 9.8 10.4 10.2 7.5 10.3
10.9 10.1 8.9 10.2 10.2 9.2 10.6 10.0
9.9 8.9 9.5 9.4 9.0 10.0 8.7 9.6
4 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 50.4 46.7 46.4 50.1 48.9 48.8 49.0 47.1 395.4
10.3 9.0 9.7 9.9 9.5 10.5 9.7 8.7 8.0
10.1 8.3 8.6 10.5 10.7 9.6 10.0 8.5
10.3 9.6 8.7 9.5 9.9 10.7 9.1 10.0
9.4 9.5 10.0 10.3 8.8 10.1 10.2 9.8
10.3 10.3 9.4 9.9 10.0 7.9 10.0 10.1
4 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 45.9 48.3 45.8 49.6 49.9 50.2 48.2 49.2 387.1
9.4 10.5 10.4 9.4 9.6 9.1 9.6 10.2
10.1 10.1 9.4 9.9 10.4 10.6 10.0 10.1
8.5 9.2 7.4 9.8 9.4 10.1 9.4 9.6
9.6 8.9 9.1 10.6 9.8 9.8 9.7 8.9
8.3 9.6 9.5 9.9 10.7 10.6 9.5 10.4
5 Nguyễn Phạm Hiền Khanh Quân đội 39.3 46.8 48.7 50.9 49.8 49.9 48.9 45.8 380.1
7.5 10.1 8.8 9.5 10.3 10.5 10.0 9.7
7.9 8.0 10.8 10.8 10.0 10.7 10.0 10.5
8.8 8.5 8.8 10.5 9.6 8.6 9.7 9.9
8.4 10.6 10.3 10.0 10.3 10.7 9.8 5.3
6.7 9.6 10.0 10.1 9.6 9.4 9.4 10.4