ENGLISH

GUADALAJARA, MEX. 01.03 – 12.03.2018

Đội tuyển Việt Nam không tham dự
Tổng hợp thành tích giải
Kỷ lục mới 11*
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG KL
T7 03.03 22:00 10m Súng ngắn hơi nam
pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết * pdf
CN 04.03 00:00 10m Súng trường hơi nữ * pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf
22:00 10m Súng trường hơi nam   pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf
T2 05.03 00:00 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
22:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ * pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ – C.kết   pdf
T3 06.03 23:30 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ * pdf
10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ – C.kết   pdf
23:30 Đĩa bay Trap nữ   pdf
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết * pdf
T4 07.03 22:00 Đĩa bay Trap nam   pdf
Đĩa bay Trap nam – Chung kết   pdf
22:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội nam nữ  * pdf
T5 08.03 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội nam nữ – Chung kết  * pdf
22:00 50m Súng trường 3×20 nữ  * pdf
50m Súng trường 3×40 nữ – Chung kết   pdf
T6 09.03 00:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam   pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết   pdf
23:30 50m Súng trường 3×40 nam   pdf
50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết   pdf
CN 11.03 00:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết   pdf
00:00 Đĩa bay Skeet nữ  * pdf
Đĩa bay Skeet nữ  - Chung kết  * pdf
22:30 Đĩa bay Skeet nam   pdf
T2 12.03 06:00 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  * pdf