Dành cho Vận động viên không chuyên từ khối doanh nghiệp, doanh nhân

Nguồn dẫn: http://vsf.org.vn