THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL  Tải
 -  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 -  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội    pdf
 -  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội    pdf
 -  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội    pdf