ENGLISH

 Đăng ký sơ bộ
 Tổng hợp thành tích giải
 HUY CHƯƠNG
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG
 T5  05.10  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ / Chung kết  pdf
 09:45  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam / Chung kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 10:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết   pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf
 T6  06.10  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 09:45  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 50m Súng trường nằm nam – Chung kết   pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 16:00  Tổng kết
     THEO NỘI DUNG
 NAM
 Di  động  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam / Chung kết  pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 Súng  trường  10m Súng trường hơi nam  pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 50m Súng trường nằm nam  pdf
 50m Súng trường nằm nam – Chung kết   pdf
Súng  ngắn  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf
 NỮ
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ / Chung kết  pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
 25m  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết   pdf
 50m Súng trường nằm nữ   pdf