CHANGWON, KOREA 02.09 – 14.09.2018
 Đội tuyển Việt Nam tham dự  Lịch thi đấu
 Nhật ký  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới   Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG      ↓
CN 02.09 06:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết pdf
09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ pdf
50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ - Đồng đội  pdf
09:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết pdf
T2 03.09 06:00 10m Súng trường hơi nam pdf
10m Súng trường hơi nam - Đồng đội  pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf
06:30 Đĩa bay Trap nữ trẻ pdf
Đĩa bay Trap nữ trẻ - Đồng đội  pdf
Đĩa bay Trap nữ trẻ – Chung kết pdf
07:00 Đĩa bay Trap nam pdf
Đĩa bay Trap nam – Đồng đội  pdf
Đĩa bay Trap nam – Chung kết pdf
08:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf
T3 04.09 07:00 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
  10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf
07:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf
50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội pdf
09:30 50m Súng trường nằm nam – 1 pdf
50m Súng trường nằm nam – 2 pdf
50m Súng trường nằm nam pdf
50m Súng trường nằm nam  - Đồng đội pdf
11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – Chung kết pdf
11:50 50m Súng trường nằm nữ – 1 pdf
50m Súng trường nằm nữ – 2 pdf
50m Súng trường nằm nữ pdf
50m Súng trường nằm nữ  - Đồng đội pdf
T4 05.09 07:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – Chung kết pdf
07:00 50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam pdf
50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội  pdf
07:00 50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ pdf
08:30 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ pdf
10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Đồng đội  pdf
10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Chung kết pdf
T5 06.09 07:00 10m Súng ngắn hơi nam trẻ pdf
10m Súng ngắn hơi nam trẻ – Đồng đội pdf
10m Súng ngắn hơi nam trẻ – Chung kết pdf
07:00 10m Súng ngắn hơi nam pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết pdf
06:30 Đĩa bay Trap nam trẻ pdf
Đĩa bay Trap nam trẻ trẻ – Đồng đội pdf
Đĩa bay Trap nam trẻ – Chung kết pdf
07:30 Đĩa bay Trap nữ pdf
Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội pdf
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết pdf
07:00 50m Súng trường di động hỗn hợp nam pdf
50m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội pdf
07:00 50m Súng trường di động hỗn hợp nam trẻ pdf
06:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1 pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2 pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội pdf
T6 07.09 50m Súng trường 3 tư thế nam pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết pdf
06:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội pdf
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết pdf
11:30 10m Súng trường hơi nam trẻ pdf
10m Súng trường hơi nam trẻ – Đồng đội pdf
10m Súng trường hơi nam trẻ – Chung kết pdf
15:30 10m Súng trường hơi nữ trẻ pdf
10m Súng trường hơi nữ trẻ – Đồng đội pdf
10m Súng trường hơi nữ trẻ – Chung kết pdf
10:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1 pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2 pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội pdf
T7 08.09 50m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết pdf
06:30 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ pdf
Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ – Chung kết pdf
11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf
12:40 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ – Đồng đội pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ – Chung kết pdf
06:30 Đĩa bay Double Trap nam pdf
Đĩa bay Double Trap nam - Đồng đội  pdf
CN 09.09 05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam pdf
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội  pdf
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết pdf
05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ pdf
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ – Chung kết pdf
05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ pdf
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội  pdf
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết pdf
07:00 50m Súng trường bắn nằm nam trẻ pdf
50m Súng trường bắn nằm nam trẻ - Đồng đội pdf
08:45 50m Súng trường nằm nữ trẻ pdf
50m Súng trường nằm nữ trẻ – Đồng đội pdf
08:00 300m Súng trường nằm nam – 1 pdf
300m Súng trường nằm nam – 2 pdf
300m Súng trường nằm nam - Đồng đội  pdf
T2 10.09 300m Súng trường nằm nam pdf
06:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết pdf
07:00 50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - Đồng đội pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ – Chung kết pdf
09:45 300m Súng trường nằm nữ pdf
300m Súng trường nằm nữ – Đồng đội pdf
11:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ – Đồng đội pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ – Chung kết pdf
T3 11.09 06:30 Đĩa bay Skeet nam trẻ pdf
Đĩa bay Skeet nam trẻ – Đồng đội pdf
Đĩa bay Skeet nam trẻ – Chung kết pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ – Đồng đội pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết pdf
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam pdf
10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội pdf
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam trẻ   pdf
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ pdf
10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội pdf
09:00 Đĩa bay Skeet nữ pdf
Đĩa bay Skeet nữ – Đồng đội pdf
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết pdf
T4 12.09 08:00 300m Súng trường tiêu chuẩn nam pdf
300m Súng trường tiêu chuẩn nam – Đồng đội pdf
10:45 300m Súng trường 3 tư thế nữ pdf
300m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội pdf
T5 13.09 07:00 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf
25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam trẻ pdf
25m Súng ngắn thể thao nam trẻ - Đồng đội pdf
T6 14.09 06:30 Đĩa bay Skeet nữ trẻ pdf
Đĩa bay Skeet nữ trẻ – Đồng đội  pdf
Đĩa bay Skeet nữ trẻ – Chung kết   pdf
07:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội  pdf
07:05 Đĩa bay Skeet nam pdf
Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội pdf
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết   pdf
08:00 300m Súng trường 3 tư thế nam pdf
300m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội  pdf
10:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ pdf
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ - Đồng đội  pdf