HUY CHƯƠNG KL*
THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG KL*
T4 25.10 Đĩa bay Skeet nữ pdf
 10:00 10m Súng ngắn hơi nữ pdf
 11:30 10m Súng trường hơi nam pdf
 12:00 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf
 14:00 10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf
 17:00 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết pdf
T5 26.10 Đĩa bay Skeet nam pdf
 10:00 10m Súng ngắn hơi nam pdf
 12:00 10m Súng trường hơi nữ pdf
 12:30 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết pdf
 14:00 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf
 17:00 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết pdf
t6 27.10 Đĩa bay Double Trap nam pdf
 10:00 50m Súng trường nằm nam pdf
 10:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf
 12:00 50m Súng trường nằm nam – Chung kết pdf
 12:15 50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf
 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf
 15:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết pdf
 17:30 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết pdf
T7 28.10 Đĩa bay Trap nữ pdf
 10:00 50m Súng trường 3×20 nữ pdf
 13:00 50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết pdf
 16:30 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết pdf
CN 29.10 Đĩa bay Trap nam pdf
 10:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf
 10:00 50m Súng trường 3×40 nam pdf
 12:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết pdf
 14:00 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết pdf
 17:30 Đĩa bay Trap nam – Chung kết pdf