Nhật ký
  Tổng hợp thành tích giải
  HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY GIỜ   NỘI DUNG KL Tải về
T3 11.07 09:00 -   10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 18  *  pdf
- 17:00   10m Súng ngắn hơi nam – tuổi 21  pdf
  Huy chương    pdf
T4 12.07 09:00   10m Súng trường hơi nữ – tuổi 21  pdf
  10m Súng trường hơi nam – tuổi 21  pdf
  10m Súng ngắn hơi nữ – tuổi 18  **  pdf
- 17:00   10m Súng ngắn hơi nữ – tuổi 21  *  pdf
  Huy chương    pdf
T5 13.07 09:00 -   10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 16  pdf
  Huy chương    pdf
T6 14.07 09:00   10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 16  *   pdf
- 17:00   10m Súng trường hơi phổ thông nữ – tuổi 18  pdf
  Huy chương    pdf
T7 15.07 09:00 – 12:00   10m Súng trường hơi phổ thông nam – tuổi 18  **  pdf
  Huy chương  pdf
  Trao thưởng, Bế mạc