ENGLISH

Đội tuyển Việt Nam không tham dự
Tổng hợp thành tích giải
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  
 T5  08.06 13:45 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1  pdf
13:30 10m Súng trường hơi nam  pdf
  14:15 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2  pdf
15:45 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
17:30 10m Súng trường hơi nữ  pdf
19:15 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 
 T6  09.06 11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
11:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
14:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf
16:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
16:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 1  –
18:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 2  –
  19:30 10m Súng trường hỗn hợp đồng đội – Chung kết  –
 T7  10.06 11:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
11:15 50m Súng trường nằm nam – 1  pdf
13:00 50m Súng trường nằm nam – 2  pdf
16:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
 CN  11.06 11:15 50m Súng trường nằm nam  pdf
11:15 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
13:15 50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf
14:45 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
14:45 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
19:15 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 
 T2  12.06 10:45 50m Súng trường 3×20 nữ – 1  pdf
11:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 1  –
02:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 2  –
13:15 50m Súng trường 3×20 nữ – 2  pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết  –
15:45 50m Súng trường 3×40 nam – 1  pdf
19:15 50m Súng trường 3×40 nam – 2  pdf
 T3  13.06 11:15 50m Súng trường 3×20 nữ  pdf
14:00 50m Súng trường 3×40 nam  pdf
14:15 50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf
18:00 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf