Nhật ký  Diary
   Tổng hợp thành tích giải  Results
 Kỷ lục mới 18  New Record
       HUY CHƯƠNG  MEDAL
 
 THỨ  NGÀY  GIỜ VN  NỘI DUNG    EVENT
 T5  04.05  17:00  Khai mạc    Opening Ceremony 
 T6  05.05  10:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf  Double Trap Men
       Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf  Double Trap Men – Finals
 T7  06.05  10:00  10m Súng trường hơi nam trẻ  pdf  10m Air Rifle Men Junior
 10:00  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
     15:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men Finals
 10:00  25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ  pdf  25m Sport Pistol Women Junior
 10:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
     15:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women Finals
 10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ  pdf  50m Pistol Men Junior
 10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
     15:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  50m Pistol Men Finals
 
 CN  07.05  10:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ  pdf  10m Air Rifle Women Junior
 10:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
     15:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women Finals
 10:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ  pdf  25m Rapid fire Pistol Men Junior
 10:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
     10:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men Finals
 10:00  50m Súng trường nằm nam trẻ  pdf  50m Súng trường nằm nam Junior
 10:00  50m Súng trường nằm nam  pdf   50m Rifle Prone Men
     15:00  50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men Finals
 10:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf  Skeet Women
       Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf  Skeet Women Finals
 T2  08.05  10:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  pdf  10m Air Rifle Women Junior
 10:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
     15:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women Finals
 10:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ  pdf  25m Standard Pistol Men Junior
 10:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol Men
 10:00  50m Súng trường nằm nữ trẻ  pdf  50m Rifle Prone Women Junior
 10:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
 10:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf  Skeet Men
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết   pdf  Skeet Men Finals
 T3  09.05  10:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ  pdf  10m Air Pistol Men Junior
   10:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
     15:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men Finals
 10:00  50m Súng trường 3×40 nam trẻ  pdf  50m 3 Position Men Junior
 10:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
     15:00  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf  50m 3 Position Men Finals
 T4  10.05  10:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men
 10:00  25m Súng ngắn thể thao nam trẻ  pdf  25m Sport Pistol Men Junior
     10:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf  Trap Women
       Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf  Trap Women Finals
 10:00  50m Súng trường 3×20 nữ trẻ  pdf  50m 3 Position Women Junior
 10:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
     15:00  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf  50m 3 Position Women Finals
 T5  11.05  10:00  Đĩa bay Trap nam  pdf  Trap Men
       Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf  Trap Men Finals
 Kết thúc

31 Nội dung trong chương trình thi đấu

NỘI DUNG EVENT  
Cá nhân và đồng đội nam Men’s Individual and Team events  
1 50m Súng trường 3×40 nam 50m Rifle 3 Positions Men 3 x 40 shots
2 50m Súng trường nằm nam 50m Rifle Prone Men 60 shots
3 10m Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men 60 shots
4 50m Súng ngắn bắn chậm nam 50m Pistol Men 60 shots
5 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid Fire Pistol Men 60 shots
6 25m Súng ngắn ổ quay nam 25m Centre Fire Pistol Men 30 + 30 shots
7 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standard Pistol Men 60 shots
8 10m Súng ngắn hơi nam 10m Air Pistol Men 60 shots
9 Đĩa bay Trap nam Trap Men 125 targets
10 Đĩa bay Double Trap nam Double Trap Men 150 targets
11 Đĩa bay Skeet nam Skeet Men 125 targets
Cá nhân và đồng đội nữ Women’s Individual and Team events  
1 50m Súng trường 3×20 nữ 50m Rifle 3 Positions Women 3 x 20 shots
2 50m Súng trường nằm nữ 50m Rifle Prone Women 60 shots
3 10m Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women 40 shots
4 25m Súng ngắn thể thao nữ 25m Pistol Women 30 + 30 shots
5 10m Súng ngắn hơi nữ 10m Air Pistol Women 40 shots
6 Đĩa bay Trap nữ Trap Women 75 targets
7 Đĩa bay Skeet nữ Skeet Women 75 targets
  Cá nhân và đồng đội trẻ nam Men’s Junior  Individual and Team events  
1 50m Súng trường 3×40 nam 50m Rifle 3 Positions Men 3 x 40 shots
2 50m Súng trường nằm nam 50m Rifle Prone Men 60 shots
3 10m Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men 60 shots
4 10m Súng ngắn hơi nam 10m Air Pistol Men 60 shots
5 50m Súng ngắn bắn chậm nam 50m Pistol Men 60 shots
6 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid Fire Pistol Men 30 + 30 shots
7 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standard Pistol Men 60 shots
8 25m Súng ngắn thể thao nam 25m Pistol Men 60 shots
Cá nhân và đồng đội trẻ nữ Women’s Junior  Individual and Team events  
1 50m Súng trường 3×20 nữ 50m Rifle 3 Positions Women 3 x 20 shots
2 50m Súng trường nằm nữ 50m Rifle Prone Women 60 shots
3 10m Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women 40 shots
4 25m Súng ngắn thể thao nữ 25m Pistol Women 30 + 30 shots
5 10m Súng ngắn hơi nữ 10m Air Pistol Women 40 shots