1. Hoàng Xuân Vinh – Quân đội

- 10m Súng ngắn hơi - 579 – 11/68

- 50m Súng ngắn bắn chậm – 549 – 555 – 26/62

2. Trần Quốc Cường – Hải Dường

- 10m Súng ngắn hơi - 583 – 76,2 – 8/68

- 50m Súng ngắn bắn chậm – 545 – 545 – 41/62

3. Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội

- 50m Súng trường bắn nằm – 610,7 – 83/97

- 50m Súng trường 3×40 – 1.132 – 74/79