Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Tổng hợp thành tích các năm
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
T7 08.08 -  Skeet nữ pdf  Skeet Women
 Skeet nữ – Chung kết pdf  Skeet Women’S Finals
CN 09.08 -  Skeet nam pdf  Skeet Men
 Skeet nam – Chung kết pdf  Skeet Men’s Finals
T2 10.08 -  10m Súng trường hơi nam pdf  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
-  10m Súng trường hơi nữ pdf  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pfd  10m Air Rifle Women’s Finals
T3 11.08 -  50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1 pdf  50m Pistol Men Elimination 1
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2 pdf  50m Pistol Men Elimination 2
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 3 pdf  50m Pistol Men Elimination 3
 50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf  50m Pistol Men
 50m S.ngắn bắn chậm nam – Chung kết pdf  50m Pistol Men’s Finals
-  25m Súng ngắn thể thao nữ pdf  25m Sport Pistol Women
 25m S.ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
-  Đĩa bay Double Trap nam pdf  Double Trap Men
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết pdf  Double Trap Men’s Finals
-  50m Súng trường nằm nam – 1 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 1
 50m Súng trường nằm nam – 2 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 2
 50m Súng trường nằm nam – 3 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 3
T4 12.08  50m Súng trường nằm nam    50m Rifle Prone Men
 50m S.trường nằm nam – Chung kết    50m Rifle Prone Men’s Finals
-  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    25m Rapid fire Pistol
 25m S.ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    25m Rapid fire Pistol’s Finals
-  50m Súng trường 3×20 nữ – 1    50m 3 Position Women Elimination 1
 50m Súng trường 3×20 nữ – 2    50m 3 Position Women Elimination 2
T5 13.08 -  50m Súng trường 3×20 nữ    50m 3 Position Women
 50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết    50m 3 Position Women’s Finals
-  10m Súng ngắn hơi nam    10m Air Pistol Men
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết    10m Air Pistol Men’s Finals
-  50m Súng trường 3×40 nam - 1    50m 3 Position Men Elimination 1
 50m Súng trường 3×40 nam - 2    50m 3 Position Men Elimination 2
T6 14.08  50m Súng trường 3×40 nam    50m 3 Position Men
 50m S.trường 3×40 nam – Chung kết    50m 3 Position Men’s Finals
-  10m Súng ngắn hơi nữ    10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    10m Air Pistol Women’s Finals
-  Đĩa bay Trap nữ    Trap Women
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết    Trap Women’s Finals
T7 15.08 11:00 – 19:00  Đĩa bay Trap nam    Trap Men
20:15  Đĩa bay Trap nam – Chung kết    Trap Men’s Finals