Quy định tuyển chọn
Lịch
Đã đăng ký
Tổng hợp (1 + 2 + 3)
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
LẦN 1 (Cúp QG)
10m Súng ngắn hơi nam   10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nữ   10m Air Pistol Women
50m Súng trường nằm nam   50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nữ   50m Rifle Prone Women
10m Súng trường hơi nam   10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nữ   10m Air Rifle Women
50m Súng ngắn bắn chậm nam   50m Pistol Men
50m Súng trường 3×20 nữ   50m 3 Position Women
25m Súng ngắn thể thao nữ   25m Sport Pistol Women
LẦN 2
T2 16.03 50m Súng trường nằm nam   50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nữ   50m Rifle Prone Women
T3 17.03 10m Súng trường hơi nam   10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nữ   10m Air Rifle Women
50m Súng ngắn bắn chậm nam   50m Pistol Men
25m Súng ngắn thể thao nữ   25m Sport Pistol Women
T4 18.03 50m Súng trường 3×20 nữ   50m 3 Position Women
10m Súng ngắn hơi nam   10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nữ   10m Air Pistol Women
LẦN 3
T6 20.03 10m Súng ngắn hơi nam   10m Air Pistol Men
10m Súng ngắn hơi nữ   10m Air Pistol Women
50m Súng trường nằm nam   50m Rifle Prone Men
50m Súng trường nằm nữ   50m Rifle Prone Women
T7 21.03 10m Súng trường hơi nam   10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nữ   10m Air Rifle Women
50m Súng ngắn bắn chậm nam   50m Pistol Men
CN 22.03 50m Súng trường 3×20 nữ   50m 3 Position Women
25m Súng ngắn thể thao nữ   25m Sport Pistol Women
Xem thêm kiểm tra