Đã ký  BẮN SÚNG
 Công nhận  Kỷ lục Đại hội TDTT Toàn quốc
 Kỷ lục Quốc gia đến 2014
 Kỷ lục trẻ Quốc gia đến 2014
 Đẳng cấp 2014
 BẮN CUNG
 Công nhận  Kỷ lục Đại hội TDTT Toàn quốc
 Kỷ lục Quốc gia đến 2014
 Kỷ lục trẻ Quốc gia đến 2014
 Đẳng cấp 2014
 Liên hệ: 0904.97.98.99
 (Hoặc Comments ở cuối trang)