SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ GIẢI
NỘI DUNG NAM NỮ
1  10m súng ngắn hơi Nam 68
2  25m súng ngắn bắn nhanh Nam 32
3  25m súng ngắn ổ quay Nam 41
4  25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 38
5  50m súng ngắn bắn chậm Nam 53
6  10m súng ngắn hơi Nữ 66
7  25m súng ngắn thể thao Nữ 56
8  10m súng trường hơi Nam 72
9  50m súng trường nằm Nam 64
10  50m súng trường 3×40 Nam 52
11  10m súng trường hơi Nữ 64
12  50m súng trường nằm Nữ 52
15  50m súng trường 3×20 Nữ 48
16  10m súng trường hơi di động Nam 15
17  10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam 15
13  10m súng trường hơi di động Nữ 15
14  10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ 0
18  Trap Nam 50
19  Double Trap Nam 32
20  Skeet Nam 43
21  Trap Nữ 35
22  Double Trap Nữ 21
23  Skeet Nữ 22
 
    Quốc gia 35  
    Lượt đấu 709  
         
    Nam Vận động viên 428  
    Nữ Vận động viên 281