SHOOTING – ASIAN GAMES 16 – 2010
 HUY CHƯƠNG Bắn súng
 Thành tích  các môn của nam
 các môn của nữ
 10m  Súng ngắn hơi nam 
 Súng ngắn hơi nam – Chung kết
 Súng ngắn hơi nam – Đồng đội
 Súng trường hơi nam 
 Súng trường hơi nam – Chung kết
 Súng trường hơi nam – Đồng đội
 Súng trường hơi nữ
 Súng trường hơi nữ – Chung kết
 Súng trường hơi nữ – Đồng đội