SEA GAMES 25 – LAOS 2009

 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 Thành tích  Results
 NỘI DUNG
 -  10m Súng ngắn hơi nam
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội
 -  50m Súng ngắn bắn chậm nam
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Đồng đội
 -  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội
 -  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 -  25m Súng ngắn ổ quay nam
 -  10m Súng ngắn hơi nữ
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội
 -  25m Súng ngắn thể thao nữ
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội
 -  10m Súng trường hơi nam
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội
 -  50m Súng trường nằm nam
 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội
 -  50m Súng trường 3×20 nữ
 50m Súng trường 3×20 nữ – Đồng đội
 -  10m Súng trường hơi nữ
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội
 -  50m Súng trường nằm nữ
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội
 -  50m Súng trường 3×40 nam
 50m Súng trường 3×40 nam – Đồng đội
 -  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội  pdf
 -  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội  pdf
 -  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội  pdf
 -  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ   pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội  pdf