Ngày 03 tháng 08 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 581 điểm – Phan Xuân Chuyên – TP HCM – Vô địch trẻ TQ – 2013
Đồng đội: 1.137 điểm – TP HCM – Vô địch trẻ TQ – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Hoàng Minh  Phụng 1993 Bộ công an 92 92 97 98 96 99 574 KT Vàng
  2 Nguyễn Văn  Xuyên 1993 Bộ công an 91 95 95 86 79 78 524   Bạc
  3 Bùi Hồng  Phong 1993 TP HCM 96 96 99 84 91 52 518   Đồng
4 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 95 95 96 95 86 39 506
5 Phan Công Minh 1994 TP HCM 0
6 Trần Mạnh Tuấn 1998 Bộ công an 0
ĐỒNG ĐỘI
1 Hoàng Minh Phụng 1993 Bộ công an 92 92 97 98 96 99 574
Nguyễn Văn Xuyên 1993 91 95 95 86 79 78 524
Trần Mạnh Tuấn 1998 0 1.098 Vàng
2 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 96 96 99 84 91 52 518
Phan Xuân Chuyên 1993 95 95 96 95 86 39 506
Phan Công Minh 1994 0 1.024 Bạc