Thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Diary
 Nhật ký trẻ  Diary Junior
 Tổng hợp thành tích    Results
 Tổng hợp thành tích tré  Results Junior
 Số lượng thành viên tham dự
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG Tải  EVENT
 T2.  08.09  —  10m Súng trường hơi Nam  pdf  10m Air Rifle Men
       10m Súng trường hơi Nam - đồng đội  pdf  10m Air Rifle Men Team
 Chung kết 10m súng trường hơi Nam  pdf  Finals 10m Air Rifle Men
 T3.  09.09  —  50m Súng ngắn bắn chậm Nam trẻ  pdf  50m Pistol Men Junor
 50m Súng ngắn bắn chậm Nam trẻ – đồng đội  pdf  50m Pistol Men Junor – Team
 Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam trẻ  pdf  Finals 50m Pistol Men Junor
 —  50m Súng ngắn bắn chậm Nam – 1  pdf  50m Pistol Men Relay 1
 50m Súng ngắn bắn chậm Nam – 2  pdf  50m Pistol Men Relay 2
 50m Súng ngắn bắn chậm Nam  pdf  50m Pistol Men
 50m S.ngắn bắn chậm Nam – đồng đội  pdf  50m Pistol Men Team
 Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm Nam  pdf  Finals 50m Pistol Men
 —  10m Súng trường hơi Nữ  pdf  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi Nữ – đồng đội  pdf  10m Air Rifle Women Team
 Chung kết 10m Súng trường hơi Nữ  pdf  Finals 10m Air Rifle Women
 T4  10.09  —  25m Súng ngắn thể thao Nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
 25m Súng ngắn thể thao Nữ - đồng đội  pdf  25m Sport Pistol Women Team
     Chung kết 25m Súng ngắn thể thao Nữ  pdf  Finals 25m Sport Pistol Women
 —  50m Súng trường hơi di động Nam  pdf  50m Running Target Men
 50m S.trường hơi di động Nam – đồng đội  pdf  50m Running Target Men Team
 —  50m Súng trường hơi di động Nam trẻ  pdf  50m Running Target Men Junor
 —  Trap Nam  pdf  Trap Men
 Trap Nam - đồng đội  pdf  Trap Men Team
     Chung kết Trap Nam  pdf  Finals Trap Men
 —  Trap Nam trẻ  pdf  Trap Men Junor
 Trap Nam trẻ – đồng đội  pdf  Trap Men Junor Team
     Chung kết Trap Nam trẻ  pdf  Finals Trap Men Junor
 —  25m Súng ngắn thể thao Nữ trẻ  pdf  25m Sport Pistol Women Junor
 25m Súng ngắn thể thao Nữ trẻ - đồng đội  pdf  25m Sport Pistol Women Junor Team
       Chung kết 25m Súng ngắn thể thao Nữ trẻ  pdf  Finals 25m Sport Pistol Women Junor
T5  11.09  —  50m Súng trường nằm Nam – 1  pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 1
 50m Súng trường nằm Nam – 2  pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 2
 50m Súng trường nằm Nam – 3  pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 3
 50m Súng trường nằm Nam - đồng đội  pdf  50m Rifle Prone Men Team
 50m Súng trường nằm Nam  pdf  50m Rifle Prone Men
       Chung kết 50m Súng trường nằm Nam  pdf  Finals 50m Rifle Prone Men
 —  10m Súng ngắn hơi Nam  pdf  10m Air Pistol Men
     10m Súng ngắn hơi Nam – đồng đội  pdf 10m Air Pistol Men Team
     Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nam   pdf  Finals 10m Air Pistol Men
 —  50m Súng trường di động hỗn hợp Nam  pdf  50m Running Target Mix Men
 50m S.trường di động hỗn hợp Nam – đồng đội  pdf  50m Running Target Mix M Junior Team
 —  50m S.trường di động hỗn hợp Nam trẻ  pdf  50m Running Target Mix Men Junior
 —  10m súng ngắn hơi Nam trẻ  pdf  10m Air Pistol Men Junior
 10m Súng ngắn hơi Nam trẻ – đồng đội  pdf  10m Air Pistol Men Junior Team
       Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nam trẻ  pdf  Finals 10m Air Pistol Men Junior
T6  12.09  —  50m Súng trường 3×20 Nữ – 1  pdf  50m 3 Position Women Elimination 1
 50m Súng trường 3×20 Nữ – 2  pdf  50m 3 Position Women Elimination 2
 50m Súng trường 3×20 Nữ đồng đội  pdf  50m 3 Position Women Team
 50m Súng trường 3×20 Nữ  pdf  50m 3 Position Women
       Chung kết 50m súng trường 3×20 Nữ  pdf  Finals 50m 3 Position Women
 —  10m Súng ngắn hơi Nữ  pdf  10m Air Pistol Women
      10m Súng ngắn hơi Nữ - đồng đội  pdf  10m Air Pistol Women Team
       Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nữ  pdf  Finals 10m Air Pistol Women
 —  10m Súng ngắn hơi Nữ trẻ  pdf  10m Air Pistol Women Junior
 10m Súng ngắn hơi Nữ trẻ - đồng đội  pdf  10m Air Pistol Women Junior Team
       Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nữ trẻ  pdf  Finals 10m Air Pistol Women Junior
 —  Trap Nữ  pdf  Trap Women
 Trap Nữ - đồng đội  pdf  Trap Women Team
       Chung kết Trap Nữ  pdf  Finals Trap Women
 —  Trap Nữ trẻ  pdf  Trap Women Junior
 Trap Nữ trẻ - đồng đội  pdf  Trap Women Junior Team
       Chung kết Trap Nữ trẻ  pdf  Finals Trap Women Junior
 T7  13.09  —  50m Súng trường 3×40 Nam – 1  pdf  50m 3 Position Men Elimination 1
 50m Súng trường 3×40 Nam – 2  pdf  50m 3 Position Men Elimination 2
 50m Súng trường 3×40 Nam - đồng đội  pdf  50m 3 Position Men Team
 50m Súng trường 3×40 Nam  pdf  50m 3 Position Men
     Chung kết 50m Súng trường 3×40 Nam   pdf  Finals 50m 3 Position Men
 CN  14.09  —  10m Súng trường hơi Nữ trẻ  pdf  10m Air Rifle Women Junior
 10m Súng trường hơi Nữ trẻ – đồng đội  *  10m Air Rifle Women Junior Team
       Chung kết 10m Súng trường hơi Nữ trẻ  *  Finals 10m Air Rifle Women Junior
 —  25m Súng ngắn bắn nhanh Nam  *  25m Rapid fire Pistol
 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam – đồng đội  *  25m Rapid fire Pistol Team
 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam   *  Finals 25m Rapid fire Pistol
 —  Double Trap Nam  *  Double Trap Men
 Double Trap Nam – đồng đội  *  Double Trap Men Team
 Chung kết Double Trap Nam  *  Finals Double Trap Men
 —  Double Trap Nam trẻ  *  Double Trap Men Women
 Double Trap Nam trẻ - đồng đội  *  Double Trap Men Women Team
 Chung kết Double Trap Nam trẻ  *  Finals Double Trap Men Women
 —  10m Súng trường di động hỗn hợp Nữ  *  10m Running Target Mix Women
 10m S.trường di động hỗn hợp Nữ - đồng đội  *  10m Running Target Mix Women Team
 —  10m S.trường di động hỗn hợp Nữ trẻ  *  10m Running Target Mix W Junior
 —  10m Súng trường di động hỗn hợp Nam  *  10m Running Target Mix Men
 10m Súng trường di động hỗn hợp Nam - đồng đội  *  10m Running Target Mix Men Team
 —  10m S.trường di động hỗn hợp Nam trẻ  *  10m Running Target Mix Men Junior
 10m S.trường di động hỗn hợp Nam trẻ - đồng đội  *  10m Running Target Mix Men Junior Team
 T2  15.09  —  10m Súng trường hơi Nam trẻ  *  10m Air Rifle Men Junior
 10m Súng trường hơi Nam trẻ – đồng đội  *  10m Air Rifle Men Junior Team
       Chung kết 10m Súng trường hơi Nam trẻ  *  Finals 10m Air Rifle Men Junior
 —  50m Súng trường nằm Nữ – 1  *  50m Rifle Prone Women Elimination 1
 50m Súng trường nằm Nữ – 2  *  50m Rifle Prone Women Elimination 2
 50m Súng trường nằm Nữ – đồng đội  *  50m Rifle Prone Women Team
 50m Súng trường nằm Nữ  *  50m Rifle Prone Women
 —  300m Súng trường nằm Nam – 1  *  300m Rifle Prone Men Elimination 1
 300m Súng trường nằm Nam – 2  *  300m Rifle Prone Men Elimination 2
 300m Súng trường nằm Nam – 3  *  300m Rifle Prone Men Elimination 3
 300m Súng trường nằm Nam – đồng đội  *  300m Rifle Prone Men Team
 300m Súng trường nằm Nam  *  300m Rifle Prone Men
 —  50m Súng trường nằm Nữ trẻ  *  50m Rifle Prone Women Junior
 50m Súng trường nằm Nữ trẻ – đồng đội  *  50m Rifle Prone Women Junior Team
 —  25m Súng ngắn bắn nhanh Nam trẻ  *  25m Rapid fire Pistol Men Junior
 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam trẻ – đồng đội  *  25m Rapid fire Pistol Men Junior Team
       Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam trẻ  *  Finals 25m Rapid fire Pistol Junior
 —  Skeet Nữ  *  Skeets Women
 Skeet Nữ – đồng đội  *  Skeets Women Team
       Chung kết Skeet Nữ  *  Finals Skeets Women
 —  Skeet Nữ trẻ  *  Skeets Women Junior
 Skeet Nữ trẻ – đồng đội  *  Skeets Women Junior Team
       Chung kết Skeet Nữ trẻ  *  Finals Skeets Women Junior
 T3  16.09  —  50m Súng trường nằm Nam trẻ  *  50m Rifle Prone Men Junior
 50m Súng trường nằm Nam trẻ - đồng đội  *  50m Rifle Prone Men Junior Team
     Chung kết 50m súng trường nằm Nam trẻ  *  Finals 50m Rifle Prone Men Junior
 —  25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam  *  25m Standard Pistol Men
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam - đồng đội  *  25m Standard Pistol Men Team
 —  25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam trẻ  *  25m Standard Pistol Men Junior
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam trẻ – đồng đội  *  25m Standard Pistol Men Junior Team
 T4  17.09  —  300m Súng trường tiêu chuẩn Nam  – 1  *  300m Standard Rifle Men Elimination 1
 300m Súng trường tiêu chuẩn Nam  – 2  *  300m Standard Rifle Men Elimination 2
 300m Súng trường tiêu chuẩn Nam  – đồng đội  *  300m Standard Rifle Men Team
 300m súng trường tiêu chuẩn Nam  *  300m Standard Rifle Men
 —  300m Súng trường nằm Nữ – 1  *  300m Rifle Prone Women Elimination 1
 300m Súng trường nằm Nữ – 2  *  300m Rifle Prone Women Elimination 2
 300m Súng trường nằm Nữ – đông đội  *  300m Rifle Prone Women Team
 300m súng trường nằm Nữ  *  300m Rifle Prone Women
 —  10m súng trường di động Nam  *  10m Running Target Man
 10m súng trường di động Nam – đồng đội  *  10m Running Target Man Team
       Chung kết 10m súng trường di động Nam   *  Finals 10m Running Target Man
 —  10m súng trường di động Nam trẻ  *  10m Running Target Man Junior
 10m súng trường di động Nam trẻ – đồng đội  *  10m Running Target Man Junior Team
       Chung kết 10m súng trường di động Nam trẻ  *  Finals 10m Running Target Man Junior
 —  10m súng trường di động Nữ  *  10m Running Target Women
 10m súng trường di động Nữ – đồng đội  *  10m Running Target Women Team
       Chung kết 10m súng trường di động Nữ  *  Finals 10m Running Target Women
 —  10m súng trường di động Nữ trẻ  *  10m Running Target Women Junior
       Chung kết 10m súng trường di động Nữ trẻ   *  Finals 10m Running Target Women Junior
 T5  18.09  —  50m súng trường 3×20 Nữ trẻ  *  50m 3 Position Women Junior
 50m súng trường 3×20 Nữ trẻ - đồng đội  *  50m 3 Position Women Junior Team
       Chung kết 50m súng trường 3×20 Nữ trẻ  *  Finals 50m 3 Position Women Junior
 —  300m súng trường 3×40 Nam – 1  *  300m 3 Position Men Elimination 1
 300m súng trường 3×40 Nam – 2  *  300m 3 Position Men Elimination 2
 300m súng trường 3×40 Nam - đồng đội  *  300m 3 Position Men Team
 T6  19.09  —  25m súng ngắn ổ quay Nam  *  25m Center Fire Pistol Men
 25m súng ngắn ổ quay Nam – đồng đội  *  25m Center Fire Pistol Men Team
 —  25m súng ngắn thể thao Nam trẻ  *  25m Pistol Men Junior
 25m súng ngắn thể thao Nam trẻ – đồng đội  *  25m Pistol Men Junior Team
 —  300m súng trường 3×40 Nam  *  300m 3 Position Men
 300m súng trường 3×40 Nam – đồng đội  *  300m 3 Position Men Team
 —  50m súng trường 3×40 Nam trẻ  *  50m 3 Position Men Junior
 50m súng trường 3×40 Nam trẻ – đồng đội  *  50m 3 Position Men Junior Team
       Chung kết 50m súng trường 3×40 Nam trẻ  *  Finals 50m Rifle 3 Position Men Junior
 —  300m súng trường 3×20 Nữ  *  300m 3 Position Women
 300m súng trường 3×20 Nữ – đồng đội  *  300m 3 Position Women Team
 —  Skeet Nam  *  Skeets Men
 Skeet Nam – đồng đội  *  Skeets Men Team
       Chung kết Skeet Nam  *  Finals Skeets Men
 —  Skeet Nam trẻ  *  Skeets Men Junior
 Skeet Nam trẻ – đồng đội  *  Skeets Men Junior Team
       Chung kết Skeet Nam trẻ  *  Finals Skeets Men Junior
     
       Bế mạc    Closing Ceremory