Ngày 21 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn 527 điểm – Bùi Long Biên – Đồng Nai – TTN TQ – 2009
Đồng đội 1.510 điểm -Vĩnh Phúc – TTN TQ – 2009
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Bùi Anh  Tùng 1996 Vĩnh Phúc 87 82 84 81 82 83 499   HCV
  2 Dương Văn  Trường 1997 Vĩnh Phúc 81 83 82 79 85 86 496   HCB
  3 Nguyễn Ngọc  Toàn 1997 TP HCM 81 82 73 87 80 69 472   HCĐ
4 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 80 80 72 77 80 77 466
5 Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 TP HCM 80 68 77 78 81 75 459
6 Nguyễn Minh Thông 1996 TP HCM 73 79 74 76 66 67 435
7 Nguyễn Công Thành 1997 Tuyển trẻ QG 63 85 52 76 78 74 428
8 Nguyễn Văn Dũng 1997 Tuyển trẻ QG 69 71 70 70 71 69 420
9 Nguyễn Hông Quân 1996 Tuyển trẻ QG 69 56 70 62 55 63 375
10 Nông Giang Khánh 1997 Lạng Sơn 45 49 51 51 50 46 292
ĐỒNG ĐỘI
1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 87 82 84 81 82 83 499
Dương Văn Trường 1997 81 83 82 79 85 86 496
Vũ Văn Thắng 1998 80 80 72 77 80 77 466 1.461 HCV
2 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 81 82 73 87 80 69 472
Nguyễn Hữu Hoàng Nhân 1997 80 68 77 78 81 75 459
Nguyễn Minh Thông 1996 73 79 74 76 66 67 435 1.366 HCB
3 Nguyễn Công Thành 1997 Tuyển trẻ QG 63 85 52 76 78 74 428
Nguyễn Văn Dũng 1997 69 71 70 70 71 69 420
Nguyễn Hông Quân 1996 69 56 70 62 55 63 375 1.223 HCĐ