Ngày 21 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn 338 điểm – Hồ Việt Thanh Sang – Quảng Nam – TTN TQ – 2013
Đồng đội 977 điểm – TP HCM – TTN TQ 18 – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Tự  Tuấn 1999 Vĩnh Phúc   85 78 83 91   337   HCV
  2 Vũ Nhật  Hoàng 1998 TP HCM   85 90 79 80   334   HCB
  3 Hồ viết Thanh  Sang 27.06.1998 Quảng Nam   85 81 84 83   333   HCĐ
4 Diệp Dũng Giang 2000 TP HCM 87 82 84 79 332
5 Nguyễn Văn Trí 24.03.1998 Quảng Nam 84 80 85 78 327
6 Phạm Đăng Đại 1998 TP HCM 74 76 86 83 319
7 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 74 82 83 78 317
8 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 72 74 69 83 298
9 Nguyên Quang Thủy 1999 Vĩnh Phúc 71 72 79 70 292
10 Lê Đăng Huy 1999 Vĩnh Phúc 78 78 63 70 289
11 Nguyễn Minh Thảo 1998 Vĩnh Phúc 74 53 66 61 254
ĐỒNG ĐỘI
1 Vũ Nhật Hoàng 1998 TP HCM 85 90 79 80 334
Diệp Dũng Giang 2000 87 82 84 79 332 PKL TTN
Phạm Đăng Đại 1998 74 76 86 83 319 985 HCV
2 Hồ viết Thanh Sang 27.06.1998 Quảng Nam 85 81 84 83 333
Nguyễn Văn Trí 24.03.1998 84 80 85 78 327
Phạm Văn Linh 14.01.1998 72 74 69 83 298 958 HCB
3 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 85 78 83 91 337
Nguyễn Ngọc Sơn 1999 74 82 83 78 317
Lê Đăng Huy 1999 78 78 63 70 289 943 HCĐ