Ngày 18 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 569 điểm – Tiêu Công Đạt – Hải Dương – TTN TQ18 – 2013
Đồng đội: 1.655 điểm – Hà Nội – TTN TQ – 2012
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 93 89 93 94 93 94 556 Cấp I HCV
  2 Nguyễn Đình Đồng 1996 Quân đội 91 93 94 93 91 92 554 Cấp I HCB
  3 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 86 86 96 88 90 91 537   HCĐ
5 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 91 90 90 88 90 87 536
4 Ngô Văn Chính 1997 Bộ công an 84 89 80 82 85 87 507
6 Giáp Sông Thao 1997 Bộ công an 79 74 71 86 74 64 448
7 Nguyễn Đăng Hùng 2000 Quảng Ninh 59 63 122
8 Nguyễn Minh Hiếu 2000 Quảng Ninh 0
ĐỒNG ĐỘI
1 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 93 89 93 94 93 94 556
Ngô Văn Chính 1997 84 89 80 82 85 87 507
Giáp Sông Thao 1997 79 74 71 86 74 64 448 1.511 HCV
2 Phạm Nho Huy 1997 Quảng Ninh 91 90 90 88 90 87 536
Nguyễn Đăng Hùng 2000 59 63 122
Nguyễn Minh Hiếu 2000 0 658 HCB