Việt Nam không tham dự
Tổng hợp thành tích
THỨ NGÀY GIỜ VN NỘI DUNG THI ĐẤU EVENT
T 7 08.03 13:00 – 20:00 Kiểm tra vũ khi, trang bị và tập luyện Equipment Control & Training
13:00 – 16:00 Tập luyện Training 10m
15:00 Họp BTC và trưởng đoàn Technical Meeting
22:00 Khai mạc Opening Ceremony
CN 09.03 13:00 – 14:15 10m Súng ngắn hơi nam 10m Air Pistol Men
15:00 – 15:50 10m Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women
    16:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam Final 10m Air Pistol Men
    18:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ Final 10m Air Rifle Women
T 2 10.03 13:00 – 13:50 10m Súng ngắn hơi nữ 10m Air Pistol Women
15:00 – 16:15 10m Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men
    16:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ Final 10m Air Pistol Women
    18:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nam Final 10m Air Rifle Men
T 3 11.03 13:00 – 14:15 10m Súng trường hơi nam trẻ 10m Air Rifle Men Junior
13:00 – 14:15 10m Súng trường hơi nam thiếu niên 10m Air Rifle Men Youth
15:30 – 16:20 10m Súng trường hơi nữ trẻ 10m Air Rifle Women Junior
15:30 – 16:20 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên 10m Air Rifle Women Youth
    16:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nam trẻ Final 10m Air Rifle Men Junior
    17:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nam thiếu niên Final 10m Air Rifle Men Youth
    18:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ trẻ Final 10m Air Rifle Women Junior
    19:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên Final 10m Air Rifle Women Youth
T 4 12.03 13:00 – 14:15 10m Súng ngắn hơi nam trẻ 10m Air Pistol Men Junior
13:00 – 14:15 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên 10m Air Pistol Men Youth
15:30 – 16:20 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ 10m Air Pistol Women Junior
15:30 – 16:20 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên 10m Air Pistol Women Youth
    16:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam trẻ Final 10m Air Pistol Men Junior
    17:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên Final 10m Air Pistol Men Youth
    18:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ Final 10m Air Pistol Women Junior
    19:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên Final 10m Air Pistol Women Youth