- Đội tuyển VN và nhật ký giải
 - Thành viên đội tuyển VN 
 - Nội dung môn thi đội tuyển tham dự
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY  GIỜ VIE NỘI DUNG THI ĐẤU ESP TIME EVENT
Thứ 5 04.07.2013  23:00 Khai mạc 18:00 Opening Ceremony
Thứ 6 05.07.2013  14:00 – 23:00 Trap nữ 09:00 – 18:00 Trap Women
   14:00 – 23:00 Trap nam – 1 09:00 – 18:00 Trap Men Day 1
 22:30 Chung kết Trap nữ 17:30 Finals Trap Women
Thứ 7 06.07.2013  14:00 – 15:15 10m Súng trường hơi nam – Kiểm tra 09:00 – 10:15 10m Air Rifle Men Relay – MQS
 14:00 – 15:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1 09:00 – 10:30 50m Pistol Men Elimination 1
 14:00 – 18:45 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chậm 09:00 – 13:45 25m Pistol  Women Precision Stage
 14:00 – 21:30 Trap nam – 2 09:00 – 16:30 Trap Men Day 2
 16:00 – 17:15 10m Súng trường hơi nam 11:00 – 12:15 10m Air Rifle Men
 16:15 – 17:45 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2 11:15 – 12:45 50m Pistol Men Elimination 2
     18:15 Chung kết 10m Súng trường hơi nam 13:15 Finals 10m Air Rifle Men
     22:00 Chung kết Trap nam 17:00 Finals Trap Men
CN 07.07.2013  14:00 – 14:50 10m Súng trường hơi nữ – Kiểm tra 09:00 – 09:50 10m Air Rifle Women Relay – MQS
 14:00 – 15:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam - Kiểm tra 09:00 – 10:30 50m Pistol Men - MQS
 14:00 – 15:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam 09:00 – 10:30 50m Pistol Men
 14:30 – 17:45 25m Súng ngắn thể thao nữ – Nhanh 09:30 – 12:45 25m Pistol  Women Repid Fire Stage
 15:30 – 16:20 10m Súng trường hơi nữ 10:30 – 11:20 10m Air Rifle Women
     16:30 Chung kết 50m Súng ngắn nam 11:30 Finals 50m pistol Men
 16:45 – 17:35 50m Súng trường nằm nam – Kiểm tra 11:45 – 12:35 50m Rifle Prone Men Elimination – MQS
     18:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ 13:00 Finals 10m Air Rifle Women
     20:00 Chung kết 25m Súng ngắn nữ 15:00 Finals 25m Pistol Women
 20:15 – 21:05 50m Súng trường nằm nam – 3 15:15 – 16:05 50m Rifle Prone Men Elimination 3
Thứ 2 08.07.2013  14:00 – 14:50 50m Súng trường nằm nam 09:00 – 09:50 50m Rifle Prone Men
   14:00 – 14:50 10m Súng ngắn hơi nữ – 1 09:00 – 09:50 10m Air Pistol Women Relay 1
   14:00 – 18:45 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1 09:00 – 13:45 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1
   14:00 – 19:30 Double Trap nam 09:00 – 14:30 Double Trap Men
   15:30 – 16:20 10m Súng ngắn hơi nữ – 2 10:30 – 11:20 10m Air Pistol Women Relay 2
     16:00 Chung kết 50m Súng trường nằm nam 11:00 Finals 50m Rifle Prone Men
 16:00 – 17:45 50m Súng trường 3×20 nữ – 1 11:00 – 12:45 50m Rifle 3 Positions Women Relay 1
     17:30 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ 12:30 Finals 10m Air Pistol Women
 18:30 – 20:15 50m Súng trường 3×20 nữ – 2 13:30 – 15:15 50m Rifle 3 Positions Women Relay 2
     22:15 Chung kết Double Trap nam 17:15 Finals Double Trap Men
Thứ 3 09.07.2013  14:00 – 15:45 50m Súng trường 3×20 nữ 09:00 – 10:45 50m Rifle 3 Positions Women
 14:00 – 18:45 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2 09:00 – 13:45 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2
   16:45 – 19:30 50m Súng trường 3×40 nam – 1 11:45 – 14:30 50m Rifle 3 Positions Men Relay 1
     17:00 Chung kết 50m Súng trường 3×20 nữ 12:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Women
     20:00 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 15:00 Finals 25m Rapid Fire Pistol Men
 20:15 – 23:00 50m Súng trường 3×40 nam – 2 15:15 – 18:00 50m Rifle 3 Positions Men Relay 2
Thứ 4 10.07.2013  13:30 – 22:00 Skeet nam – 1 08:30 – 17:00 Skeets Men Day 1
 13:30 – 23:30 Skeet nữ 08:30 – 18:30 Skeets Women
 14:00 – 16:45 50m Súng trường 3×40 nam 09:00 – 11:45 50m Rifle 3 Positions Men
 15:15 – 16:30 10m Súng ngắn hơi nam – 1 10:15 – 11:30 10m Air Pistol Men Relay 1
   17:15 – 18:30 10m Súng ngắn hơi nam – 2 12:15 – 13:30 10m Air Pistol Men Relay 2
     18:00 Chung kết 50m Súng trường 3×40 nam 13:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Men
     20:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam 15:00 Finals 10m Air Pistol Men
Thứ 5 11.07.2013  01:00 Chung kết Skeet nữ 20:00 Finals Skeets Women
 14:30 – 23:00 Skeet nam – 2 09:30 – 18:00 Skeets Men Day 2
Thứ 6 12.07.2013  00:30 Chung kết Skeet nam 19:30 Finals Skeets Men

Nội dung chữ mầu đỏ là có Vận động viên Việt Nam tham dự