THỨ NGÀY TẬP LUYỆN GiỜ HÀN QUỐC
Thứ 4 03.04.2013 Súng trường hơi 60v nam 09:30 – 10:45
Súng ngắn thể thao nữ 09:00 – 11:00
Súng ngắn bắn chậm 60v nam 09:30 – 10:45
Thứ 5 04.04.2013 Súng trường hơi 40v nữ 11:30 – 12:30
Súng ngắn thể thao nữ – Nhanh 13:15 – 15:00
Súng trường 3×20 nữ 13:15 – 14:00
Súng trường 3×40 nam 14:30 – 15:15
Thứ 6 05.04.2013 Súng ngắn hơi 60v nam 11:30 – 12:45
Súng ngắn bắn nhanh nam 13:15 – 15:15
Súng trường nằm 60v nam 10:30 – 11:30
Thứ 7 06.04.2013 Súng ngắn hơi 40v nữ 11:15 – 12:15
Súng ngắn bắn nhanh nam 13:15 – 16:30
Súng trường 3×20 nữ 13:00 – 14:15
CN 07.04.2013 Súng trường 3×40 nam 13:00 – 14:00
Thứ 2 08.04.2013 Súng trường 3×40 nam 09:30 – 11:30