Lễ thành hôn của 2 xạ thủ bắn đĩa bay Hà Nội

Lê Nghĩa – Nguyễn Thị Đức Hạnh

Ngày 10 tháng 10 năm 2010