TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Đỗ Thị Trang 1995 Đồng Nai KT Súng ngắn nữ
2 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai DBKT Súng ngắn nữ
3 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai Cấp I Súng ngắn nữ
4 Phan Thị Phương Thùy 1993 Đồng Nai Cấp I Súng ngắn nữ
5 Nguyễn Thị Hương 1996 Đồng Nai Súng ngắn nữ