TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Nguyễn Huy Quang Phúc 08.12.1984 Đà Nẵng KT Súng ngắn nam
2 Vũ Huỳnh Ngọc Tân 1998 Đà Nẵng Súng trường nữ